กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ประโยชน์ของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 4. สัตว์บางชนิดออกหากินในเวลากลางคืน
 คือข้อใด    น่าจะมีปัจจัยใดเกี่ยวข้อง
 ก. ได้ลูกจำนวนมาก   ก. อุณหภูมิ
 ข. เกิดการแปรผันในรุ่นลูก  ข. แสงสว่าง
 ค. ลูกที่ได้มีสุขภาพดีและแข็งแรง  ค. ความกดดัน
 ง. ลูกที่ได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  ง. ความชื้นในอากาศ
2. ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 5. ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์
 แบบอาศัยเพศ    ด้วยแสง คือข้อใด
 ก. เพิ่มความแปรผันของประชากร  ก. ก๊าซออกซิเจน
 ข. สิ่งมีชีวิตเพศผู้เพศเมียแยกกันเป็น 2 ตัว  ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ค. เกี่ยวข้องกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และ  ค. ก๊าซออกซิเจน และน้ำ
  เพศเมีย    ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ
 ง. มีการรวมตัวกันของนิวเคลียสจากเซลล์ 6. ดอกสมบูรณ์เพศ หมายถึงอะไร
  สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียได้เป็นไซโกต  ก. ดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
3. คนที่เป็นโรคเบาหวานเกิดจากอวัยวะใด   อยู่ในดอกเดียวกัน
 บกพร่อง    ข. ดอกที่เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
 ก. ตับอ่อน     อยู่ในต้นเดียวกัน
 ข.   ตับ    ค. ดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่
 ค. ปอด     คนละดอก
 ง.   ไต    ง. ดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่
      คนละต้น
7. ข้อใดเป็นการสรุปผล  11. เมื่อนักเรียนสงสัยว่าสารละลายที่พบเป็น
 ก. แมงมุม มีขา 8 ขา   กรดหรือด่าง จึงทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส
 ข. หมอกำลังตรวจคนไข้  แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้น
 ค. การวัดอุณหภูมิของน้ำเดือด  วิธีการนี้คือขั้นตอนใด
 ง. อากาศมีเมฆครึ้ม ฝนน่าจะตก  ก. การสังเกต
8. ข้อใดอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข. การตั้งสมมติฐาน
 ดีที่สุด    ค. การทดสอบสมมติฐาน
 ก. ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ  ง. การสรุปผลการทดลอง
 ข. รวบรวมข้อเท็จจริงที่ทราบไว้ 12. จากการสังเกตพบว่าพืชที่ปลูกในบ้านจะมี
 ค. พัฒนาและทดสอบสมมติฐาน  ใบซีดกว่าพืชที่ปลูกกลางแจ้ง ขั้นตอนการ
 ง. ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทดสอบ  ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในขั้นแรก ควรทำ
  เครื่องมือ    อย่างไร
9. จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกที่สุด  ก. สรุปว่าแสงทำให้ใบพืชมีสีเขียว
 ก. ลักษณะนิสัยการเป็นคนช่างสังเกต  ข. ตั้งสมมติฐานว่าแสงอาจมีผลต่อ
  สามารถฝึกฝนได้    คลอโรฟิลล์
 ข. ลักษณะนิสัยการเป็นคนมีเหตุผล ทำให้  ค. พิจารณาว่าใบซีดเกิดจากใบขาดแสง
  ไม่หลงเชื่อสิ่งใดๆ ง่ายๆ  ง. ตั้งปัญหาว่าแสงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
 ค. ผู้ที่มีความพยายามและอดทนจะสังเกต   การเกิดใบซีดหรือไม่
  ได้จากระยะเวลาและจำนวนครั้งในการ 13. การผสมพันธุ์ของพืชในข้อใดที่มีโอกาส
  ศึกษาค้นคว้า   กลายพันธุ์
 ง. ถูกต้องทุกข้อ   ก. ต้นกล้วยที่แตกหน่อ
10. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดกระบวนการ  ข. ส้มที่เจริญมาจากเมล็ด
 สังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด  ค. มะม่วงที่ได้จากการตอนกิ่ง
 ก. น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ง. กล้วยไม้ที่ได้จากการแบ่งเซลล์เดิม
 ข. น้ำและก๊าซออกซิเจน 14. จากการสังเกตสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในขวด
 ค. น้ำและคลอโรฟิลล์   ที่มีฝาปิดสนิท ไม่มีกลิ่นหืน ทำจากถั่วเหลือง
 ง. น้ำและแสง   คือสารข้อใด
     ก. ซอสปรุงรส ข. น้ำมันพืช
     ค. น้ำส้มสายชู ง. น้ำปลา
15. อาหารชนิดใดถูกย่อยเป็นอันดับแรก 20. การที่แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ แพทย์ยึดขั้นตอน
 ก. ไข่ดาว  ข.   ขนมปัง  ใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 ค. ไก่ย่าง  ง.   หมูแฮม  ก. การตั้งปัญหา 
16. โรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งมีสาเหตุมาจากการ  ข. การตั้งสมมติฐาน
 สูบบุหรี่มาก คือข้อใด   ค. การสังเกต
 ก. โรควัณโรค   ง. การทดลอง
 ข. โรคปอดบวม  21. การกระทำในข้อใดที่ถือว่ามีเหตุผลตามหลัก
 ค. โรคถุงลมโป่งพอง   วิทยาศาสตร์
 ง. โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ  ก. การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
17. เมื่อออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆ เราต้องสูด  ข. การเชื่อโหราศาสตร์
 ลมหายใจแรงๆ ถี่ๆ เพราะเหตุใด  ค. การเชื่อคำพยากรณ์อากาศ
 ก. ระบายความร้อน   ง. การดูฤกษ์ก่อนออกจากบ้าน
 ข. ลดอาการเหนื่อย  22. บุคคลประเภทใด มีความต้องการแคลเซียม
 ค. รับก๊าซออกซิเจน   ปริมาณต่อวันมากที่สุด
 ง. ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก. หญิงให้นมบุตร
18. ข้อใดระบุการใช้หน่วยได้ถูกต้องเหมาะสม  ข. หญิงตั้งครรภ์
 ก. เด็กชายเอ ดำน้ำได้นาน 240 S  ค. เด็กอายุ 7 -8  ปี
 ข. เด็กหญิงบีอยู่ห่างจากบ้านเด็กชายเอ  ง. ทารก
  200 m   23. ถ้าในกระเพาะอาหารไม่สามารถสร้าง
 ค. ไม้บรรทัดกว้าง 0.005 m  กรดเกลือ (HCL) ได้ อาหารประเภทใดจะ
 ง. มะนาวถุงนี้มีมวล 1,000 g  ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการ
19. ถ้านักเรียนต้องการหาปริมาตรของกล่อง  ย่อยน้อยที่สุด
 ชอล์ก ควรใช้อุปกรณ์ชนิดใด  ก. คาร์โบไฮเดรต ข. โปรตีน
 ก. บีกเกอร์    ค. ไขมัน ง. เกลือแร่
 ข. ไม้บรรทัด   24. สารใดที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
 ค. กระบอกตวง   ก. ก๊าซมีเทน
 ง. หลอดฉีดยา   ข. ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
     ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
     ง. ถูกทุกข้อ
25. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ 28. บริเวณใดอาจทำให้น้ำฝนที่ตกลงมามีสมบัติ
 ก. หมู่บ้านจัดสรรควรสร้างบ่อดักไขมัน  เป็นฝนกรดมากที่สุด
 ข. การลดการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  ก. บริเวณบ้านจัดสรร
 ค. การติดตั้งกังหัน เพื่อให้ก๊าซออกซิเจน  ข. บริเวณชุมชนแออัด
  แก่น้ำ    ค. บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
 ง. การให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชน  ง. บริเวณตลาดร้านค้า
  ทั่วไปในการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัด 29. การที่น้ำขาดก๊าซออกซิเจน ทำให้เกิดน้ำเสีย
  ศัตรูพืช    มีสาเหตุมาจากอะไร
26. จากคำกล่าวที่ว่า “เมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติ  ก. มีสิ่งมีชีวิตในน้ำมากเกินไป
 ธรรมชาติจะทำลายมนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์รักษ์  ข. มีสิ่งมีชีวิตในน้ำน้อยเกินไป
 ธรรมชาติ ธรรมชาติจะรักษ์มนุษย์”   ค. มีการสะสมสารอินทรีย์มากเกินไป
 ข้อใดอธิบายข้อความนี้ได้ถูกต้อง  ง. มีการสะสมสารอนินทรีย์มากเกินไป
 ก. เป็นไปไม่ได้ที่ธรรมชาติทำลายมนุษย์ 30. ปัจจัยใดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 ข. มนุษย์เป็นผู้ทำลายความสมดุลทาง  ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
  ธรรมชาติ    ก. ที่อยู่อาศัย ข.   แสงสว่าง
 ค. ธรรมชาติและมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกัน  ค. อาหาร ง. พลังงาน
  และกัน   31. การทดสอบสาร เมื่อได้รับความร้อน
 ง. ไม่มีข้อใดถูก   ปริมาตรจะเป็นอย่างไร
27. การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นในโลก  ก. เพิ่มขึ้น ข. ลดลง
 นำไปสู่สิ่งใดต่อไปนี้   ค. คงที่ ง. เท่าเดิม
 ก. วิวัฒนาการของการสังเคราะห์โปรตีน 32. ข้อใดก่อให้เกิดอันตราย
  ในสิ่งมีชีวิต   ก. ใช้สายไฟที่ชำรุด
 ข. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  ข. เดินสายไฟไม่เป็นระเบียบ
 ค. การสะสมออกซิเจนในบรรยากาศ  ค. เดินสายไฟโดยร้อยผ่านทางท่อ
 ง. การสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ง. ใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่เกินไป
  ในบรรยากาศ
33. เมื่อฟิวส์ขาดต้องทำอย่างไร 39. มนุษย์สามารถขึ้นไปสู่อวกาศได้โดยทดสอบ
 ก. เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ทันที  อย่างไร
 ข. ยกสะพานไฟแล้วแจ้งช่างไฟฟ้า  ก. ส่งดาวเทียมไปสำรวจ
 ค. หาสาเหตุและแก้ไขก่อนเปลี่ยนฟิวส์  ข. ส่งสิ่งมีชีวิตไปทดสอบ
 ง. เปลี่ยนขนาดฟิวส์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  ค. จำลองสภาพอวกาศในห้องทดลอง
34. อาการใดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  ง. ส่งอุปกรณ์ไปตรวจสอบ
 ความกดอากาศ  40. อาการปวดท้องด้านขวา คลื่นไส้ อาเจียน
 ก. หูอื้อ  ข.   คลื่นไส้  มีไข้ เป็นอาการของโรคใด
 ค. เวียนศีรษะ ง.   ตาลาย  ก. ตั้งครรภ์
35. ชีวบริเวณหมายถึงข้อใด  ข. ท้องเสีย
 ก. บริเวณที่อยู่อาศัยของพืช  ค. โรคกระเพาะอาหาร
 ข. บริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์  ง. ไส้ติ่งอักเสบ
 ค. บริเวณที่ปราศจากเชื้อโรค 41. ส่วนใดของนัยน์ตาที่นำไปบริจาคเพื่อ
 ง. บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  เปลี่ยนให้กับคนไข้ที่ตาบอดได้
36. ชีวบริเวณที่ถูกทำลายในภาคตะวันออก-  ก. เลนส์ตา ข.  ม่านตา
 เฉียงเหนือ คือข้อใด   ค. เรตินา ง. กระจกตา
 ก. แม่น้ำ  ข.   ภูเขา 42. ถ้าความกดดันอากาศลดลงอย่างรวดเร็ว
 ค. ป่าไม้  ง.   ลำธาร  สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
37. สัตว์ชนิดใดขึ้นสู่อวกาศเป็นชนิดแรก  ก. เกิดพายุ
 ก. ลิง  ข.   สุนัข  ข. ลูกเห็บตก
 ค. แมงมุม  ง.   หนู  ค. ท้องฟ้ามืดครึ้ม
38. สภาพไร้น้ำหนักในอวกาศมีผลกระทบต่อ  ง. ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
 ระบบใดโดยตรง  43. การติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรถยนต์
 ก. ระบบหายใจ   เพื่อป้องกันสิ่งใด
 ข. ระบบประสาท   ก. การนำความร้อน
 ค. ระบบขับถ่าย   ข. การพาความร้อน
 ง. ระบบกล้ามเนื้อ   ค. การแผ่รังสีความร้อน
     ง. การไม่ให้ภายนอกมองเห็น
44. ความร้อนจากร่างกายเกิดจากกระบวนการใด 48. การป้องกันอัคคีภัย ควรทำอย่างไร
 ก. ขับถ่าย    ก. ต่อสายดิน
 ข. หายใจ    ข. ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
 ค. เผาผลาญสารอาหาร  ค. ใช้ฟิวส์ให้ถูกขนาด
 ง. แลกเปลี่ยนก๊าซ   ง. ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
45. ในการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศ สิ่งที่ต้องคำนึง 49. คนสายตาสั้น ควรใช้เลนส์แว่นตาชนิดใด
 ถึงมากที่สุดคือข้อใด   ก. เลนส์เว้า
 ก. ค่าใช้จ่าย    ข. เลนส์นูน
 ข. สิ่งที่ค้นพบ   ค. เลนส์กาบกล้วย
 ค. ชื่อเสียง    ง. เลนส์ชนิดใดก็ได้
 ง. ความปลอดภัย  50. ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ เกิดจากข้อใด
46. ดาวเทียมสื่อสารมีประโยชน์อย่างไร  ก. การกระจายของแสง
 ก. ช่วยในการหาข่าวสาร  ข. การหักเหของแสง
 ข. ช่วยพยากรณ์อากาศ  ค. การสะท้อนของแสง
 ค. ส่งสัญญาณโดยตรง  ง. การหักเหและการสะท้อนของแสง
 ง. ช่วยการคมนาคมทางอากาศ
47. ไฟฟ้าสถิตมักเกิดในช่วงใด
 ก. ฤดูร้อน  
 ข.    ฤดูฝน
 ค. ฤดูหนาว  
 ง.    ทุกฤดู
 
 
 
 

 

 

Advertisements